Unioni i Gazetarëve Shqiptarë Profesionistë të Diasporës (UGSHPD)

Ugshpd12@gmail.com

 

Bazuar në nenet 60-79, kapitulli 2, i Kodit Civil Zviceran, Asambleja e

Përgjithshme e UGSHPD-së mbajti mbledhjen në platformën Zoom, online,

më 8 korrik 2021, në Zvicër, Kanada, SHBA, Itali, Francë, dhe miratoi

dokumentin themelor mbi organizimin dhe funksionimin e tij si më poshtë:

 

Neni 1

 

Unioni i Gazetarëve Shqiptarë Profesionistë të Diasporës (UGSHPD) është

një shoqatë e pavarur jofitimprurëse e gazetarëve shqiptarë që jetojnë në

diasporë.

 

UGSHPD-ja   nisi   rrugëtimin   më   6   qershor   2021   nga   një   grup

nismëtar gazetarësh shqiptarë profesionistë me banim në Zvicër, Itali,

Kroaci, Kanada, Francë, SHBA, duke u zyrtarizuar përmes themelimit dhe miratimit të Statutit më 8 korrik 2021.

 

UGSHPD-ja mbështetet në ligjin zviceran (Kodi Civil, neni 60 e në

vazhdim) dhe gëzon statusin e personit juridik. Selia e UGSHPD-së është në

Zvicër.

 

Adresa: Therwillerstrasse 59, 4153 Reinach, BL, Switzerland.

 

Neni 2

 

Qëllimi dhe objektivat e UGSHPD-së janë :

 

*Të nxisë debatin publik ndaj së vërtetës, duke synuar një shkallë të lartë

profesionalizmi në gazetari, përmes një etike të lartë profesioniste.

 

Promovimi i gazetarisë në gjuhën shqipe kudo në botë ku jetojnë shqiptarë.

 

Të mbrojë interesat profesioniste të anëtarëve të saj, të krijojë dhe të mbajë

marrëdhënie me autoritetet, organizatat homologe të vendeve ku jetojnë e

veprojnë anëtarët, në mënyrë që të lehtësojë veprimtarinë profesioniste të

gazetarëve të diasporës shqiptare kudo në botë.

 

Të mbështesë dhe të promovojë drejtësinë sociale duke denoncuar rastet e

racizmit, intolerancës, paragjykimeve e diskriminimeve ndaj minoriteteve.

 

Neni 3

 

Veprimtaria e UGSHPD-së bazohet në ushtrimin e gazetarisë aktive të

pavarur, në mbrojtjen e fjalës së lirë, në respektimin dhe pranimin e lirisë së

mendimit dhe shprehjes si dhe në pranimin e larmisë kulturore.

 

UGSHPD-ja vepron si një organizëm multikultural duke pasur në bërthamë

të saj anëtarë të një kombësie, por që mbajnë edhe shtetësi të ndryshme, si

dhe   mirëpret   përfaqësues   të   kulturave   e   etnive   të   ndryshme   si

bashkëpunëtorë.

 

UGSHPD-ja do të shërbejë si një qendër e lidhjes së gazetarëve shqiptarë në

botë.

 

UGSHPD-ja do të ofrojë trajnime dhe konferenca për zhvillimin profesional

të gazetarëve.

 

Aktivitetet e UGSHPD-së do të pasqyrohen në faqen e saj zyrtare.

 

Neni 4

 

Organet Drejtuese

 

Organet   e   Shoqatës   janë: Asambleja   e   Përgjithshme,   Asambleja   e

Përgjithshme   e   Jashtëzakonshme,   Bordi   Drejtues,   Komisioni   i  Etikës

Profesioniste dhe Verifikuesi i Aktiviteteve Financiare e Ligjore.

 

  1. Asambleja e Përgjithshme zhvillohet çdo vit.

 

  1. Asambleja e Përgjithshme e Jashtëzakonshme thirret:

 

a – Me kërkesë të Bordit Drejtues.

b- Me kërkesën e të paktën një të katërtës së anëtarëve aktivë, të cilët duhet

të njoftojnë Bordin me letër të protokolluar që mban firmën e të gjithë

aplikantëve.

 

  1. Bordi Drejtues i organizatës përbëhet nga 5 anëtarë : kryetari, nënkryetari, sekretari, arkëtari, anëtar i bordit

 

Neni 5

 

Verifikuesi i Aktiviteteve Financiare e Ligjore (the auditor) është një anëtar

aktiv i zgjedhur nga Asambleja që ka për detyrë të kontrollojë raportet e

fundvitit të aktiviteteve të organizatës.

 

Neni 6

 

“Komisioni i Etikës Profesioniste” është një organ i përbërë prej tre

anëtarësh,   i   cili  vepron   me  cilësinë   e   një   jurie,   në  rast   të   ndonjë

mosmarrëveshjeje profesioniste mes anëtarëve të organizatës.

 

Palët e interesuara mund të apelojnë kundër vendimeve të tij në Bordin

Drejtues brenda tetë ditëve nga njoftimi i vendimeve të tij.

 

Neni 7

 

Anëtarësia

 

Anëtarësia   e   UGSHPD-së   përbëhet   nga   anëtarë   aktivë,   të   asociuar,

bashkëpunëtorë dhe anëtarë nderi.

 

Neni 8

 

Anëtar aktiv i UGSHPD-së mund të jetë çdo gazetar apo profesionist i

mediave në trevat shqiptare, në diasporën shqiptare që ushtron profesionin

në Zvicër, Europë, Kanada, SHBA apo edhe në vende të tjera të botës. Ai

mund të jetë i atashuar pranë një organi mediatik ose në profesion të lirë.

 

Neni 9

 

Titulli i anëtarit të asociuar u jepet ish-anëtarëve aktivë për sa kohë që ata

nuk kanë ndryshuar profesion dhe ende ushtrojnë një veprimtari të reduktuar

profesioniste.

 

Anëtarët e asociuar nuk kanë të drejtë vote. Ata mund të marrin pjesë në

Asamblenë e Përgjithshme vetëm me cilësinë e konsulentit.

 

Neni 10

 

Bashkëpunëtorë të UGSHPD-së mund të jenë personalitete shqiptare ose jo

shqiptare, (zviceranë, francezë, kanadezë, italianë, amerikanë apo dhe nga

shtete të tjera të botës), që kanë lidhje të ngushta me shtypin e huaj ose ata

që ndihma efektive e tyre shërben në mënyrë të dobishme për profesionin

tonë.

 

Bordi drejtues ka kompetencën e pranimit të bashkëpunëtorëve. Këta të

fundit nuk mund të ushtrojnë asnjë aktivitet në organet e ndryshme të

UGSHPD-së.

 

Neni 11

 

Titulli “Anëtar Nderi” mund t’u jepet personaliteteve shqiptare ose jo

shqiptare që kanë bërë shërbime të shquara për UGSHPD-në ose që janë

dalluar në profesionin e gazetarit.

 

Me propozim të Bordit Drejtues, vetëm Asambleja e Përgjithshme është

kompetente për të dhënë këtë titull nderi.

 

Neni 12

 

Funksionimi administrativ

 

Kërkesat Emrat e kandidatëve të rinj që duan të jenë pjesë e UGSHPD zgjidhen nga Bordi Drejtues  e duhet t’u komunikohen me shkrim të gjithë anëtarëve të Asamblesë. Ata duhet të paraqesin komentet e tyre të mundshme brenda 14 ditëve.

 

I takon Bordit Drejtues të pranojë ose të refuzojë një kërkesë.

 

Bordi nuk është i detyruar të japë arsyet e vendimit të tij.

 

Çdo vit Bordi Drejtues duhet të verifikojë listën e anëtarëve. Në veçanti, ai

duhet të shqyrtojë nëse situata e secilit anëtar aktiv ende korrespondon me

kushtet e parashikuara në nenin 8 të Statutit. Me kërkesë të Bordit,

kandidatët dhe anëtarët aktivë duhet të paraqesin të gjitha dokumentet që

justifikojnë aktivitetet e tyre.

 

Neni 13

 

Anëtarët e UGSHPD-së paguajnë një tarifë vjetore anëtarësie të vendosur

çdo vit nga Asambleja e Përgjithshme.

 

Bordi Drejtues ka të drejtën të heqë nga lista çdo anëtar i cili, pas një kujtese

me shkrim dhe një të dyte me letër të protokolluar, nuk ka paguar

anëtarësinë vjetore deri më 30 qershor të vitit aktual fiskal.

 

Neni 14

 

Tërheqja dhe largimi

 

Anëtarët që dëshirojnë të tërhiqen nga Organizata duhet të paraqesin me

shkrim dorëheqjen e tyre në Bordin Drejtues dhe arsyen.

 

Konsiderohet dorëheqje edhe në rastet kur anëtari e bën atë publike në media

ose në profilin e tij zyrtar në rrjetet sociale. Gjithsesi, është e pranueshme

nga UGSHPD-ja.

 

Nëse një anëtar gjykohet nga një shumicë prej 2/3 të Asamblesë se ka

dëmtuar interesat e organizatës, ai largohet.

 

Anëtari aktiv i larguar ka të drejtë të ankohet kundër këtij vendimi tetë ditë

para mbledhjes së ardhshme të Asamblesë së Përgjithshme.

 

Neni 15

 

Mënyra e Zgjedhjeve të Organeve Drejtuese

 

Asambleja e Përgjithshme zhvillohet çdo vit në një datë që caktohet nga

Bordi Drejtues.

 

Vetëm anëtarët aktivë dhe të asociuar (këta të dytët në cilësi

konsultative) mund të marrin pjesë në asamblenë e zakonshme dhe në

asambletë e jashtëzakonshme.

 

Asambleja e Përgjithshme njihet me raportin e Bordit Drejtues për aktivitetet e vitit të kaluar si dhe raportet e arkëtarit.

 

Asambleja e Përgjithshme zgjedh çdo dy vjet kryetarin dhe katër anëtarët e

tjerë të Bordit si dhe organet e “Verifikuesit të aktiviteteve financiare e

ligjore” dhe “Komisionit të Etikës Profesioniste”. (Detajet e organizimit të

zgjedhjeve do të përcaktohen nga rregullorja e brendshme e UGSHPD-së).

 

Bordi shpërndan funksionet me propozimin e kryetarit.

 

Funksionet nuk mund të kombinohen. Nëse vendi i kryetarit mbetet bosh për arsye te ndryshme, nënkryetari e merr atë deri në mbledhjen e Asamblesë së

Përgjithshme të zakonshme / jashtëzakonshme.

 

Përveç rasteve të parashikuara në Statut, të gjitha vendimet e Asamblesë së

Përgjithshme merren me shumicë të thjeshtë (pra 50% + 1). Nëse votimi i

fshehtë kërkohet, qoftë edhe nga një anëtar i vetëm, ai bëhet i detyrueshëm.

 

Që Asambleja e Përgjithshme të jetë e vlefshme, kërkohet prania e të paktën

një të tretës së anëtarëve aktivë të organizatës.

 

Nëse në kohën e caktuar për hapjen e procedurave ky kuorum nuk arrihet, kryetari duhet të vonojë hapjen me gjysmë ore. Pas këtij afati Asambleja zhvillohet rregullisht me anëtarët e pranishëm.

 

Neni 16 

 

Bordi drejtues duhet të mbledhë Asamblenë e Përgjithshme dhe t’u dërgojë raportet të gjithë anëtarëve aktivë dhe të asociuar të paktën 21 ditë para datës së caktuar për Asamblenë e Përgjithshme.

 

Raportet, para se të dërgohen, miratohen ose kthehen për rishikim nga

Verifikuesi e aktiviteteve financiare e ligjore.

 

Neni 17

 

Propozimet e anëtarëve për Asamblenë e Përgjithshme duhet të arrijnë në

Bordin Drejtues jo më vonë se 15 ditë para Asamblesë së Përgjithshme. Nëse

Bordi i konsideron ato të rëndësishme, ato mund t’u komunikohen anëtarëve

pa vonesë dhe me shkrim përpara Asamblesë së Përgjithshme.

 

Propozimet për ndryshime në Statut, që do të merren në konsideratë, duhet

të paraqiten nga Bordi ose nga secili prej anëtarëve aktivë.

 

Ndryshimet në Statut dhe shpërbërja e organizatës janë përgjegjësi e

Asamblesë së Përgjithshme, vendimet e së cilës merren në këtë rast me

shumicën e dy të tretave të anëtarëve të pranishëm.

 

Neni 18

 

Bordi Drejtues ka kompetenca të plota për t’u marrë me çështjet aktuale gjatë

vitit dhe për të përfaqësuar Organizatën pranë autoriteteve.

 

Bordi mund të angazhohet brenda kufijve të veprimtarisë së organizatës, siç

specifikohet në Nenin 2 dhe 3 të këtij Statuti.

 

Vendimet e Bordit duhet të merren nga shumica e anëtarëve, përveç

përjashtimeve të parashikuara në Statut.

 

Neni 19

 

Burimet dhe shpërndarja e tyre

 

Burimet e Organizatës bazohen në të ardhurat prej kuotave të anëtarësisë, (tarifa vjetore CHF100), donacioneve, sponsorizimeve e projekteve.

Në rast të shpërbërjes, të gjitha pasuritë   e   UGSHPD-së   (nëse   ka   të   tilla)   u   dhurohen   për   bamirësi institucioneve humanitare shqiptare ose ndërkombëtare.

 

Shpërbërja u bëhet me dije, nga i ngarkuari me këtë detyrë, organeve të

regjistrimit, në mënyrë që të pushohet ligjërisht ekzistenca e Organizatës.